Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

FAKTURA VAT RR

Co to jest faktura VAT RR?

Faktura VAT RR to dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych przez podatnika, który jest płatnikiem podatku VAT, od dostawcy będącego rolnikiem ryczałtowym, zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura VAT RR jest wystawiana przez nabywcę towarów, oryginał dokumentu otrzymuje dostawca, a kopię nabywca.
Faktura VAT RR zawiera wszystkie niezbędne dane jak pryz tradycyjnej fakturze VAT, w szczególności o produktach rolnych będących przedmiotem transakcji, wartości nabytych produktów, stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Charakterystyczne dla dokumentu jest podpisane oświadczenie dostawcy produktów rolnych o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym, zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Tworzenie faktury RR w serwisie

faktura rr

Kto wystawia fakturę VAT RR?

Faktura jest dokumentem zakupu produktów rolnych oraz niektórych usług od rolników ryczałtowych przez płatnika VAT i jest oznaczona jako VAT RR. Sprzedającym produkty jest rolnik, ale dokument zakupu zawsze wystawia nabywca. Jest to nietypowy sposób na sporządzanie dokumentu księgowego.

Afaktury.pl to program, który pomaga przedsiębiorcom w takich sytuacjach, gdzie taki dokument trzeba sporządzić. Intuicyjnie, krok po kroku, pomoże w prosty i szybki sposób wystawić dokument , który potwierdzi transakcję handlową z rolnikiem. Zawiera wszystkie niezbędne elementy faktury VAT RR, wystarczy tylko prawidłowo wypełnić wszystkie pola, które są edytowane.

Nabywca produktów rolnych, czy w niektórych sytuacjach nabywca usług świadczonych przez rolnika, sporządza fakturę Vat RR i oryginał przekazuje zryczałtowanemu rolnikowi. Dla siebie pozostawia kopię dokumentu.

Zgodnie z definicją o rolniku ryczałtowym jest to osoba dostarczająca produkty rolne, pochodzące z własnej działalności lub świadczy usługi rolne, korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT. Nie ma również obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oznacza to, że nie każdy zakup od rolnika będzie stwarzał konieczność wystawienia faktury VAT RR. Przed każdym takim zakupem należy upewnić się, czy rolnik spełnia wszystkie kryteria do wystawienia tego dokumentu.

Wiadomo już kto wystawia faktury RR, afaktury.pl to program online, co sporządza z naszym udziałem i z dużym powodzeniem takiej faktury, ułatwiając nam stworzenie prawidłowego i zgodnego z przepisami dokumentu.

Co musi zawierać faktura VAT RR?

Najważniejszą informację jaką musi zawierać dokument potwierdzający zakup od rolnika, wytworzonych przez niego produktów lub świadczonych usług, jest nazwa: „Faktura VAT RR”. To ona jednoznacznie stwierdza, ze dokonana transakcja odbywa się pomiędzy płatnikiem VAT i rolnikiem.

Zawartość poszczególnych elementów faktury VAT RR określa art. 116 ust. 2 i 3 Ustawy o VAT. Ustawa dokładnie precyzuje, co dokument powinien zawierać, jakie niezbędne dane, aby wystawić prawidłową fakturę:

 • kolejny numer faktury dla tego rodzaju dokumentu
 • imiona i nazwiska dostawcy i nabywcy lub nazwę przedsiębiorcy
 • numer NIP wystawcy faktury czyli nabywcy, NIP lub PESEL dostawcy
 • numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika jak na przykład prawo jazdy czy paszport
 • datę jego wydania oraz nazwę podmiotu wydającego, w przypadku gdy rolnik jest osobą fizyczną
 • datę nabycia produktów rolnych
 • datę wystawienia faktury
 • nazwy produktów rolnych lub usług świadczonych przez rolnika
 • jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych wraz z oznaczeniem klasy lub jakości tych produktów
 • cenę produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku
 • wysokość zryczałtowanego zwrotu podatku
 • cenę produktów z uwzględnieniem zryczałtowanego zwrotu podatku
 • wartość nabycia ogółem produktów lub usług wraz z kwotą podatku zryczałtowanego
 • kwota do zapłaty zapisana słownie
 • czytelne podpisy nabywającego i dostawcy

Każda faktura VAT RR musi zawierać oświadczenie rolnika o następującej treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowanym zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Przykładowa faktura RR utworzona w programie afaktury.pl

Przykładowa faktura rr

Czy zawsze na fakturze VAT RR musi być zamieszczone oświadczenie rolnika?

Stała współpraca pomiędzy rolnikiem a nabywcą produktów rolnych lub usług, nie wymaga każdorazowo oświadczenia rolnika. Nabywca może zawrzeć z dostawcą umowę, a wówczas oświadczenie może stanowić oddzielny dokument, jak na przykład zawarta umowa handlowa i wystarczy, że takie oświadczenie zostanie złożone tylko raz. Powinno jednak być uzupełnione o:

 • dane osobowe dostawcy i nabywcy
 • oznaczenia dowodu tożsamości nabywcy i jego numer oraz datę wydania i nazwę organu wydającego
 • datę w której zawarto umowę o współpracy
 • określenie przedmiotu współpracy czyli rodzaju dostarczanych przez rolnika produktów, usług
 • datę sporządzenia dokumentu, jeśli jest inna niż data rozpoczęcia współpracy
 • oświadczenie rolnika zryczałtowanego, w którym stwierdza, że jest zwolniony od podatku VAT
 • czytelne podpisy osób zawierających umowę

Utrata przez dostawcę statusu rolnika ryczałtowego powoduje zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie nabywcę.

Jaki jest termin płatności faktury VAT RR?

Nabywca jest zobowiązany do zapłaty za nabyte produkty, w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli na fakturze VAT RR nie został określony inny termin płatności. Wpłata musi wpłynąć na konto bankowe wskazane przez rolnika.

Istnieje wymóg zapłaty należności za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego w ściśle określonym terminie. Kwota zapłaty ma wpłynąć na konto rolnika, ale skąd przedmiotowa zapłata winna być dokonana, brak jest uregulowań. Może to być zarówno przelew z konta na konto lub wpłata gotówkowa w banku przez nabywcę, na konto rolnika.
Datą dokonania zapłaty jest data wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego i musi być zrealizowana.
W tytule przelewu potwierdzającego zapłatę powinien znajdować się numer i data faktury VAT RR. W przypadku podania wyłącznie numeru identyfikującego tą konkretnie fakturę, jest możliwe odliczenie VAT przez nabywcę.
Każda informacja, która umożliwi stwierdzenie, że zapłata za dokument potwierdzający zakup towarów od rolnika, została dokonana na jego konto, upoważnia do odliczenia podatku VAT.

Przy zapłacie gotówką za transakcję z rolnikiem, nie przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego przez nabywcę, mimo że również ma obowiązek wystawienia faktury VAT RR.

Dla każdego przedsiębiorcy ważne jest aby rolnik posiadał rachunek bankowy, bo tylko wtedy ma możliwość odliczenia podatku należnego VAT.

Jakie są stawki zryczałtowanego zwrotu podatku?

Stawka zryczałtowanego zwrotu podatków od pierwszego dnia stycznia 2014r ma wynosić 6,5%. Wcześniej wynosiła 7% i tak naprawdę w każdym momencie trwającego 2014 roku możemy się dowiedzieć o ostatecznej wersji. Jeśli będzie nowelizacja przepisów to do 2016 roku będziemy naliczać 7% stawki podatku.

Czy fakturę VAT RR można skorygować?

Każdą fakturę można skorygować, a korzystając z programu afaktury.pl, wystarczy przejść na odpowiednią zakładkę aby sporządzić taką korektę. Dalej wszystko wypełnia się podobnie jak w przypadku innych takich dokumentów.

Faktura VAT RR również jest do skorygowania, wystawia się wówczas dokument zwany fakturą korygującą. Sporządza ją, podobnie jak fakturę VAT RR, nabywca produktów lub usług. Fakturę korygującą wystawia się w przypadku:

 • otrzymania rabatu od rolnika po wystawienia pierwotnej faktury
 • zwiększenia ceny produktów po wystawieniu faktury pierwotnej
 • stwierdzenia pomyłki w cenie, kwocie, stawce podatku lub innej pozycji na fakturze VAT RR
 • zwrotu towarów sprzedawcy

Przykładem konieczności wystawienia faktury korygującej jest sytuacja, gdy część produktów okaże się niepełnowartościowa i jest konieczna obniżka ceny.
Korektę można również wystawić w celu:

 • poprawienia danych dotyczących sprzedawcy i nabywcy
 • informacji o dacie zawarcia transakcji
 • korekty numerowania dokumentu

W Fakturze korygującej zapis musi być każdorazowo potwierdzony podpisem rolnika zryczałtowanego. Jeżeli na podstawie faktury korygującej została zwiększona kwota zryczałtowanego zwrotu podatkowego w wyniku podwyżki ceny, korektę należy uwzględnić w rozliczeniu VAT w miesiącu, w którym zapłata została dokonana na konto rolnika.
Jeżeli jednak w wyniku korekty doszło do zmniejszenia zryczałtowanego zwrotu podatku, faktura korygująca powinna zostać uwzględniona w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona.

Czy można odliczyć VAT z faktury VAT RR?

Odliczanie podatku VAT z faktury dokumentującej transakcję z rolnikiem zryczałtowanym jest możliwe jeśli są spełnione odpowiednie warunki. Zakup produktów rolnych na podstawie faktury VAT RR może zwiększyć u nabywcy kwotę podatku naliczonego, który pomniejszy podatek należny. Może tak się stać, gdy:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z późniejszą dostawą opodatkowaną
 • kiedy kwota podatku u nabywcy została uwzględniona w rozliczeniu i transakcja została zawarta z rolnikiem ryczałtowym, a kwota zakupu została powiększona o stawkę 7%

Wystaw fakturę VAT RR

Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.