Program do faktur online za darmo
Zaloguj
Utwórz konto
Aby przedłużyć ważność twojego konta należy dokonać płatności.
W przypadku problemów z płatnością, skontaktuj się z nami.

FAKTURA ONLINE

Co to jest faktura online?

Faktura jest dokumentem w formie papierowej lub w formie elektronicznej spełniający wymogi określone w przepisach ustawy, bądź w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Online w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego znaczy na linii, oznacza status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do Internetu. Jest to informacja o dostępności, aktywności na łączu komunikacyjnym.

E-faktura to faktura przesyłana elektronicznie bezpośrednio na adres e-mailowy, zawierająca dokładnie te same dane co faktura papierowa.

Afaktury.pl to program, który umożliwia w sposób szybki i łatwy sporządzenie takiej faktury, bez potrzeby korzystania z usług księgowych i zaawansowanej znajomości programów komputerowych.

Faktura w formie elektronicznej nazywana jest fakturą online lub e-fakturą, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Nie ma tu znaczenia, w jaki sposób jest przechowywana przez sprzedawcę czy nabywcę, ważne aby było to zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Afaktury.pl umożliwiają archiwizowanie elektronicznie, przez zapis w pliku na serwerze. Sporządzana faktura czy rachunek można archiwizować również na komputerze i innych urządzeniach elektronicznych jednak występuje tu duże zagrożenie, że w przypadku awarii takiego komputera dane zostana utracone. Dzieki dostepności online można wszystkie tak utworzone dokumenty w każdej chwili wydrukować, jeśli jest taka potrzeba.

Faktura jest potwierdzeniem dokonania sprzedaży, wystawianym w dwóch identycznych egzemplarzach. Najczęściej sporządzana tradycyjnie, w wersji papierowej, ale na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 2005 roku dopuszczalna jest w wersji elektronicznej, potocznie nazywana właśnie jako faktura online lub efaktura.

Jakie informacje powinna zawierać faktura online?

Faktura musi zawierać niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonej transakcji:

Jaki jest termin wystawienia faktury od 2014 roku?

Od 1 stycznia 2014 r zmianie ulega termin wystawienia faktury, którą będzie można wystawić zarówno przed transakcją, jak i po niej, lecz nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Fakturę (papierową i elektroniczną) wystawiać należy nie wcześniej niż 30. dnia przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi i nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym czynność ta miała miejsce.

Data wystawienia faktury nie powoduje obowiązku podatkowego, a powstanie on dopiero w momencie wydania produktu, towaru lub też wykonania danej usługi.

Obowiązująca zasada co do terminu wystawiania faktur, w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi lub dostawy towaru, która regulowała dotychczas obowiązek wystawienia faktur, zmieni się o tyle, że wydłuży się okres i będzie na to czas do 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym doszło do dostawy towaru lub wykonania usługi.

Nowe zasady dotyczące terminu odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych dokumentujących transakcje z kontrahentami, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Czy są wyjątki od zasady właściwego terminu wystawiania faktur? Ustawa przewiduje kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur, również faktur online: Czy faktury online muszą mieć określony format?

Ustawodawca bardzo uprościł i ujednolicił zasady wystawiania faktur online i obowiązują tu dwie przesłanki, jedna to zapewnienie autentyczności pochodzenia, druga to integralność treści.

Afaktury.pl zapewniają stosowanie tych dwóch przesłanek, co daje komfort i przekonanie, że wystawiony przez nas dokument ma prawidłową formę i treść.

Stałe korzystanie z programu Afaktury.pl daje pewność, kto jest autorem faktury i że nie została ona zmieniona w trakcie przesyłania dokumentu do kontrahenta.

Przepisy dotyczące faktur elektronicznych i papierowych mają być jednakowe czyli mają spełniać takie same warunki. Wszystkie działania i przepisy mają zmierzać do ustalenia norm postępowania przez kontrahentów, które będą gwarantowały spełnienie wymogów dotyczących przesyłania e-faktur.

Program Afaktury.pl znacznie upraszcza stosowanie e-faktury w rozliczeniach z kontrahentami, wypracowuje dobre formy przepływu dokumentów, pomaga lepiej zarządzać fakturami i mieć lepszą kontrolę nad ich treścią.

Jakie są najważniejsze zmiany od 2014 roku?

Zmieni się definicja podstawy opodatkowania, w przepisach obecnie obowiązujących jest to obrót, po zmianach ma to być wszystko, co stanowi zapłatę. Wobec tego każdy podatnik będzie musiał samodzielnie przejrzeć te interpretacje podatkowe.

Od nowego roku, jeżeli podatnik będzie otrzymywał faktury z dużym opóźnieniem, będzie musiał skorygować sobie podatek naliczony. Dotyczy to faktur z okresem dłuższym niż trzy miesiące od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. W ten sposób nastąpi obowiązek zapłaty podatku, który następnie po otrzymaniu faktury będzie można ponownie odliczyć.

Zmiana ta spowodowała, że podatnicy, którzy do tej pory nie musieli opłacać podatku VAT z własnej kieszeni, będą musieli taki podatek zapłacić, szczególnie wtedy, kiedy utracą kontrolę nad przepływem faktur i płatności.

Program Afaktury.pl ułatwia rozwiązanie problemu przepływu faktur, należności i terminów zawartych w fakturach. Funkcja oznaczania faktur zapłaconych sprawia, że nie będzie to tak dotkliwym problemem.

Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów rozporządzenia, ale na żądanie nabywcy towaru lub usługi, podatnik będzie miał obowiązek wystawić fakturę dokumentującą transakcję.

Czy fakturę można wystawić przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi?

Od 1 stycznia 2014 r. nie będzie przeszkód, aby fakturę papierową czy fakturę elektroniczną, sporządzić przed transakcją. Zgodnie bowiem z ustawą o VAT, faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Dotyczy to również otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli nastąpi ona jeszcze przed dostawą lub świadczeniem.

W szczególnych przypadkach przepisy pozwalają na wystawienie faktury jeszcze wcześniej niż 30 dni przed dostawą lub wykonaniem usługi. Taki dokument musi jednak zawierać informację, jakiego okresu dotyczy.

Takie faktury, według nowych zasad, można wystawiać za usługi najmu, dzierżawy, leasingu lub inne o podobnym charakterze. Oznacza to, że można dla przykładu, wystawić w styczniu fakturę za usługę najmu, która będzie świadczona w lutym. Musi jednak na dokumencie określić, że dotyczy ona usługi za miesiąc luty.

Czy potrzebne jest potwierdzenie odbioru korekty?

Podatnik musi uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej, którą wysłał dla kontrahenta, w przypadku udzielenia rabatu. Rabat powoduje obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Podatnik, który udzielił rabatu albo stwierdził pomyłkę w kwocie podatku na fakturze i wystawi korektę faktury, aby obniżyć podstawę opodatkowania, będzie musiał uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Przepisy pozwalają na odstępstwo od tej reguły i podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania, jeśli nie uzyskał potwierdzenia, ale udokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej. Uwiarygodni to, ze transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie korygującym.

Czy warto wystawiać faktury online?

Odpowiedź jest bardzo prosta: oczywiście , że warto. Przemawiają za tym co najmniej dwa poważne argumenty: czas i pieniądze. Dla przykładu AFAKTURA.PL, która jest programem do fakturowania jest dostępna zawsze i wszędzie tam., gdzie jest dostęp do Internetu.

Kiedy korzystamy z programu, aby stworzyć dokument, w sposób łatwy i szybki, korzystając z podpowiedzi, czas wystawienia faktury zmniejszamy do minimum, funkcje programu sprawiają, że jest gwarancja na prawidłowe i zgodne z oczekiwaniem, sporządzenie potrzebnego dokumentu. Dalszym krokiem jest przekazanie dokumentu odbiorcy i tutaj znów ważny dla nas jest czas. Decydując się na formę elektroniczną, wysyłamy ją jako załącznik w e-mailu lub w pliku HTML. Kontrahent otrzymuje ją niemal natychmiast. Biorąc po uwagę wysyłkę faktury pocztą, trwa to czasem nawet parę dni. Kolejny raz oszczędzamy czas i oczywiście pieniądze.

Pieniądze oszczędzamy na drogich programach z licencją, umożliwiających sporządzanie dokumentów sprzedażowych. Są one kosztowne a wiele funkcji które posiadają są nieprzydatne przedsiębiorcy. Często ograniczają nas do biurka z komputerem, w którym jest program zainstalowany. Wymierne zyski przynosi brak opłat za przesyłki pocztowe lub kurierskie. Może się wydawać, że te opłaty nie są takie wysokie w dłuższym okresie czasu potrafią wygenerować duże koszty, które znacznie zmniejszają dochód w firmie.

Jakie korzyści płyną ze stosowania faktur elektronicznych?

Poza oczywistymi korzyściami finansowymi, które pozwalają na oszczędności przy obrocie dokumentami sprzedażowymi i zakupowymi, korzyściami płynącymi z oszczędności cennego czasu, zyskujemy kontrolę nad ich obiegiem, przepływem oraz konsekwencjami jakie za sobą niosą. Dzięki programom do fakturowania, które są dostępne w Internecie, jak na przykład afaktury.pl, obieg dokumentów staje się o wiele szybszy niż w przypadku faktur wystawianych tradycyjnie, w formie papierowej. Zyskujemy gwarancję kontroli całego procesu rozliczania transakcji, które przebiegają znacznie szybciej niż tradycyjna korespondencja pocztowa.

Aby rozumieć korzyści jakie są przy stosowaniu e-faktur, należy nie tracić czasu i, co za tym idzie, pieniędzy, przedsiębiorcy powinni przestawić się na mobilną księgowość. Elektroniczna faktura pozwala wystawcy znacznie zaoszczędzić, a koszty fakturowania zmniejszają się od chwili wystawienia pierwszej faktury online.

Jaka jest podstawa prawna e-faktury?

Wystawianie faktur w formacie elektronicznym jest możliwe już od 2010 roku, ale konieczna była na to zgoda kontrahenta przed wystawieniem dokumentu. Według najnowszych przepisów, począwszy od 2014 roku, które są kontynuacją przepisów obowiązujących również w 2013 roku, takiej zgody nie trzeba.

Faktury w formie elektronicznej można wystawiać bez ograniczeń, podobnie jak tradycyjne faktury w formie papierowej, zgoda odbiorcy takich faktur jest domniemana. Oczywiste jest, że w przypadku żądania dokumentu w formie papierowej przez kontrahenta, należy bezzwłocznie taką sporządzić i przekazać lub przesłać pocztą lub kurierem. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. określa sposób przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1661).

Aby e-faktura była uznana za wystawioną, dostawca lub usługodawca musi udostępnić fakturę w taki sposób, aby jej odbiorca ją otrzymał. Poprzez udostępnienie należy rozumieć, że będzie przekazywana bezpośrednio odbiorcy, poprzez e-mail albo będzie dostępna dla odbiorcy za pośrednictwem portalu internetowego, serwisu lub strony www. Fakturę elektroniczną uznać będzie można za otrzymaną, jeżeli dotrze ona do odbiorcy, w momencie jej pobrania z portalu lub serwisu internetowego lub w momencie otrzymania przez odbiorcę e-maila, który zawiera tę fakturę.Wystaw fakture VAT

Proszę czekać...
Styczeń|Luty|Marzec|Kwiecień|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpień|Wrzesień|Październik|Listopad|Grudzień
Pn|Wt|Śr|Cz|Pt|So|Nd
ZGŁOŚ UWAGI
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
W przypadku tego błędu najczęstrza przyczyna, to zerwanie połączenia z internetem - odśwież swoją aktualną stronę www.
W przypadku dalszych problemów skontaktuj się z nami.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Błędne dane, nieprawidłowy nip lub numer konta
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Nie można wysłać formularza. Sprawdź czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione